Druhy žijúce na Slovensku

rod Korytnačky (Testudinata)

Korytnačka močiarna


Emys orbicularis
Emys orbicularis

rod Šupinatí (Squamata) – podrod Jaštery (Sauria)

Krátkonôžka štíhla


Ablepharus kitaibelii
Ablepharus kitaibelii

Slepúch lámavý


Anguis fragilis
Anguis fragilis

Jašterica múrová


Podarcis muralis
Podarcis muralis

Jašterica zelená


Lacerta viridis
Lacerta viridis

Jašterica živorodá


Zootoca vivipara
Zootoca vivipara

rod Šupinatí (Squamata) – podrod Hady (Serpentes)

Užovka hladká


Coronella austriaca
Coronella austriaca

Užovka obojková


Natrix natrix
Natrix natrix

Užovka fŕkaná


Natrix tessellata
Natrix tessellata

Užovka stromová


Zamenis longissimus
Zamenis longissimus