Národná prírodná rezervácia Čabraď

Chránené nálezisko (CHN) Čabradský hradný vrch bolo vyhlásené rozhodnutím komisie SNR z 25.apríla 1967 ako miesto s početným výskytom plazov viacerých druhov. Aktuálne má celkovú výmeru 141,21 ha a jeho status je Národná prírodná rezervácia (NPR) s piatym, najprísnejším stupňom ochrany alebo prísne chránená prírodná rezervácia (kategória IUCN).

 

 

 

 

Predmet ochrany

NPR Čabraď je jedinou rezerváciou na Slovensku vyhlásenou kvôli početnému výskytu plazov viacerých druhov. Chránené nálezisko bolo oblasťou s hojným výskytom 8 druhov plazov a 9 druhov obojživelníkov. Z plazov sa tu vyskytovali hojne užovka stromová (Zamenis longissimus), užovka obojková (Natrix natrix), užovka fŕkaná (Natrix tessellata), užovka hladká (Coronella austrica), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Podarcis muralis), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a slepúch lámavý (Anguis fragilis).

 

užovka obojková (Natrix natrix) v podhradí

 

Aktuálna situácia

V predošlom odstavci som zámerne použil minulý čas. Populácia väčšiny chránených druhov, kvôli ktorým vznikla národná prírodná rezervácia, dlhodobo klesá.

Napriek legislatívnej ochrane územie nie je v stave dlhodobo plniť pôvodnú funkciu chráneného náleziska. Po desaťročiach absencie adekvátneho manažmentu tohto územia došlo k degradácií biotopov, zníženiu druhovej diverzity a početnosti plazov. Pre plazy nevyhnutné podmienky na život (presvetlené plochy, úkryty, liahnisko a zimovisko) nespĺňa veľká časť areálu NPR. Jedinou výnimkou je zrúcanina Hradu Čabraď a širšie okolie podhradia, kde sa vďaka združeniu Rondel systematicky potláča sukcesia a vytvárajú sa presvetlené plochy a úkryty pre plazy.

 

jašterica múrová (Lacerta muralis) na hradnej stene

 

Aktuálne v rámci NPR Čabraď prosperuje z plazov len jašterica múrová. V rámci už spomínaných aktivít v tesnom okolí zrúcaniny hradu a podhradia má veľmi dobré podmienky na život a adekvátne tomu aj prosperuje. Popri nej tu žije menšia populácia jašterice zelenej. V podhradí v okolí rieky Litava sa vyskytuje užovka obojková a slepúch lámavý. Výnimočne tu býva pozorovaná užovka hladká a užovka stromová (v počiatkoch NPR sa tu vyskytovali oba druhy hojne). Výskyt jašterice krátkohlavej nebol za posledných 10 rokoch zaznamenaný ani v širšom okolí NPR. Opakovaným znečistením rieky Litava vyhynula miestna populácia užovky fŕkanej a tiež aj niekoľko druhov rýb.

 

Druh Počet návštev 2006-2016 Počet návštev s pozorovaním druhu
Zamenis longissimus 28 3 (vždy len 1ks)
Coronella austriaca 28 4 (vždy len 1ks)
Natrix tessellata 28 0
Natrix natrix 28 5
Lacerta agilis 28 0
Podarcis muralis 28 28
Anguis fragilis 28 10
Lacerta viridis 28 24

 

Ako pomôcť NPR Čabraď

Napriek tomu aká je v NPR aktuálne situácia, má NPR Čabraď pri vhodnej aplikácií manažmentových opatrení potenciál na revitalizáciu biotopov a tým aj na zlepšenie stavu všetkých druhov plazov, ktoré sa tu ešte vyskytujú. Najdôležitejšou úlohou je presvetliť čo najväčšie plochy v okolí rieky Litava ale aj na svahoch s juhovýchodnou, južnou a juhozápadnou orientáciou. Odstrániť sukcesiu, nálety a výrazne presvetliť lesné plochy. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na vytvorenie podmienok pre rozšírenie súčasnej populácie plazov aj mimo zrúcaniny Čabraď a podhradia kde sa koncentrujú. Materiál vyťažený môže byť využitý na budovanie úkrytov. Rovnako kamene roztrúsené v rámci územia by pri uložení na kopy poskytli vhodné úkryty. Pravidelne kosená tráva a burina by mohla poslúžiť na vytvorenie niekoľkých kompostovísk, ktoré by slúžili ako liahniská pre plazy.

 

jašterica zelená (Lacerta virids) na hradnej stene

 

Ak sa podarí zaviesť a aplikovať na NPR Čabraď adekvátne manažmentové opatrenia a nastaví sa udržateľný režim, ktorý umožní prosperovaniu tunajšej populácie plazov, môžeme dosiahnuť stav akého je „Hadie údolie“ hodné a pre ktoré bola NPR Čabraď zriadená.

 

Údaje vychádzajú z návštev NPR Čabraď členmi Združenia priateľov herpetofauny (www.plazyunas.com) v rokoch 2006-2016 a z návštev v rámci monitoringu biotopov a druhov realizovaných v rokoch 2013-2015.

 

Zdroj:

www.plazyunas.com

www.biomonitoring.sk

http://www.dady.nfo.sk/tramping/ochrana.htm

Autor: Ing. Milan Kánya – predseda Združenia priateľov herpetofauny

 

jašterica múrová (Lacerta muralis) na hradnej stene

 

slepúch lámavý (Anguis fragilis) v podhradí

 

užovka obojková (Natrix natrix) v podhradí

Komentáre

  1. Denisa Lobbová hovorí:

    Videla som jedince Podarcis muralis na hradných múroch v minulom roku,
    sú ich tam istotne desiatky, krásne miesto pre ne :)